მთავარი

 

Sps ~interfarmi+~ acxadebs konkurss 

akademiuri Tanamdebobebis dasakaveblad

 disciplinebSi:

 

samedicino biologia, botanika, adamianis normaluri anatomia, araorganuli qimia, mikrobiologia, adamianis normaluri fiziologia, organuli qimia, higiena, paTologiuri fiziologia, fizikuri da koloiduri qimia, farmakognozia, farmacevtuli qimia, analizuri qimia, farmakologia, bioqimia, wamalTa teqnologia,  socialuri farmacia, farmacevtuli informacia, farmaciis menejmenti, samkurnalo saSualebaTa standartizaci, klinikuri farmacia, farmaciis marketingi, biofarmacia, farmacevtuli biznesis organizacia da ekonomika, farmakokosmetikuri organizaciis sakadro menejmenti, biostatistika. dermatokosmetologiis safuZvlebi, nutriciologia, kanis kompleqsuri diagnostika, fizioTerapia, dekoratiuli kosmetologiis safuZvlebi, aromalogia.

 

sabuTebi miiReba 25 noembridan 2 dekembramde.

 

msurvelebma sakonkurso komisias unda warudginon dokumentebis eleqtronuli versia:

 

·   gancxadeba;

·   CV;

·   1 fotosuraTi;

·   piradobis mowmobis asli;

·   umaRlesi ganaTlebis damadasturebeli dokumentis asli;

·   samecniero xarisxis damadasturebeli dokumentebi;

·   pedagogiuri gamocdilebis damadasturebeli dokumentebi;

·   saswavlo kursis silabusi kalendaruli gegmiT 15 kviraze semestrSi.

 

 

nati_gorgidze@yahoo.com


 

sistemaსისტემაში შესვლა
bmulebiსასარგებლო ბმულები
artmedia